Aylık Arşiv - Mart 2017

Orta Yüksek Teknolojilere 4. Bölge Yardımı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında beklenen değişiklik yapıldı. Kararın en önemli değişikliği Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım konularının dahil edilmesi oldu. Buna göre; * Orta-Yüksek Teknoloji konularında (Ek-6) yatırım yapan/yapacak firmalar, 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Asgari yatırım şartı ise, bulunduğu bölgenin şartlarını taşıması yeterli olacak. * 31/12/2016 Kurumlar Vergisi indirimi ve Sgk işveren prim payı desteği oranları süresiz olarak uzatıldı. Bu sayede belirli bir süre içerisinde %10 gerçekleşme şartı kalkmış oldu. * Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanıyordu, artık endüstri bölgesinde yapılan [...]

Devamını oku...

DİİB Kapsamı Tarım Genelgesi Güncellendi

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.   Dayanak   MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 [...]

Devamını oku...

DİİB Sürelerinin Önündeki Engel Kaldırıldı

Mücbir Sebep Süreleri Konusu Halloldu 16.01.2016 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Ukrayna,Mısır,Rusya,Libya ve Irak ülkelerine ihracat yapmaları durumunda 6 aylık Arap Baharı süresi verilmekteydi. Arap Baharının geçerlilik süresi 31.12.2016 tarihinde doldu. Bu tarihten sonra artık Arap Baharı süresi verilmemektedir. 03.03.2017 tarihinde yayımlanan ve 2017 yılında geçerli olacak yeni Arap Baharı süresi yayımlandı. 25/02/2017 tarihli Bakanlık Makam oluru kapsamında düzenlenen 6 aylık ithalat ve ihracat mücbir sebep ek süresi ile ilgili Ekonomi Bakanlığı duyurusu aşağıdadır. Başvuru şartları: 25/02/2017 tarihinden öne düzenlenen ve bu [...]

Devamını oku...

Dikkat! Bakanlık Re’sen Revize Yapıyor

Ekonomi Bakanlığı, zaman zaman Dahilde İşleme İzin Belgelerinde RE’SEN revize işlemler (özel şart revizesi, ek süre revizesi, madde bilgileri revizesi vb) gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan resen işlemlere ilişkin firma e-posta adresine e-posta yoluyla bildirimde bulunulmaktadır. Resen işlemlerden haberdar olunabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için firma kullanıcılarının Bilgilerim menüsü altında yer alan Adres/İletişim Güncelleme adımını kullanarak e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.  

Devamını oku...

Yeni Teşvikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir. Yorum: Bu madde ile üretimle alakalı yazılım ve gayri [...]

Devamını oku...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle; “3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin aşağıdaki bölümlerde [...]

Devamını oku...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Yatırımlarda devlet Yardımlarına bir yenisi daha bu karar çerçevesinde eklenmiştir. Böylelikle yatırımcıyı daha fazla yeni projeler üretmeye yönlendirerek Ülke kalkınmasında basamak atlanması beklenmektedir. Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenli sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltarak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-GE yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amacıyla ilgili 2016/9495 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile destekler, şartlar, değerlendirme [...]

Devamını oku...

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile YYS denetimlerinin usulü belirlenmiş oldu. Tebliğin içeriği ana başlıkları ile şöyledir: Yayımlanan bu tebliğ ile, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu çerçevede tebliğde belirtilen önemli maddeler, aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri izleme faaliyetine tabidir. Ancak, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan [...]

Devamını oku...

YYS Kapsamında İbraz Edilen ISO 9001 Versiyon Değişikliği

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen Iso 9001 Belgesinin Versiyon Değişikliği Bilindiği üzere 21/05/2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine istinaden yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularında, anılan Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda [...]

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın