Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın İlgili,

25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer ‘de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve  yorumlarımız ekte yer alan tabloda her madde için detaylı olarak yorumlanmıştır.

Mükerrer Gazete ‘de yayınlanan yönetmelikteki yapılan değişiklerde dikkat çeken hususlar aşağıdaki gibidir:

 1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(YYS) Yıllık Faaliyet Raporuna Bağlanması :
  1. Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika ı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne  uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince  bu dönemlerin sonuna tekabül eden  tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak  Ek-22/B’de , diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak  Ek-22/A’ da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenir.
  2. Transit işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde düzenlenmiş transit beyannamelerin ve TIR karnesi kapsamı transit beyanları ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek gerçekleştirilir.
  3. Diğer gümrük işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde tescil edilmiş olan ve yeşil hatta işlem gören beyannamelerin ihracata ve ithalata ilişkin beyannameler  ayrı ayrı olmak üzere , toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek  gerçekleştirilir. İncelenecek  beyan / beyannamelerin doğruluğunun tevsiki için firma bünyesinde saklanan; muhasebe kayıtları, stok kayıtları, depo -giriş çıkış kayıtları gibi her türlü bilgi ve belgeden faydalanılması esas alınır.
 2. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu yeniden düzenlenmiştir :
  1.  Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu
  2. Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak
  3. Gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi
  4. Mevzuat değişikliklerinin takibini
  5.  Gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak

Hususları eklenmiştir.

 1. 2. Maddede belirtilen hususlardaki kontrolleri yapacak kişilerle ilgili aşağıdaki hüküm getirilmiştir.
  1. Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,
  2. Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması
 2. Yerinde inceleme formu güncellenmiş ve  yeni hükümler eklenmiştir.
  1. Ek-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda,  “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere hiçbir sorudan sıfır puan alınmamış olması ve bu formun “III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü” bölümünde belirtilen istisna halleri hariç olmak üzere, “uygulanamaz” olarak belirlenen soruların dışındaki sorulardan üçer puan alınmış olması gerekmektedir.
 3. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşuluna Lojistik Firmalarının ön başvuru yapabilmeleri için yeni fıkra eklenmiştir.
  1. Kara yolu taşımacılığı kapsamında tescil edilen transit beyanlarına ilişkin olarak Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi, dördüncü fıkrasının (d) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 160 ıncı madde uyarınca yapılacak kontroller kapsamında dikkate alınır.

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19689&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=g%C3%BCmr%C3%BCk%20i%C5%9Flemlerinin

Bu yazıyı paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın