Yeni Teşvikler

Yeni Teşvikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik

Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir.

Yorum: Bu madde ile üretimle alakalı yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiramaları KDV’ den muaf sayılacaktır.

MADDE 2- Aynı Kararın 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.”

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında yer alan 4.ve 5. inci Bölge İlleri;

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli,  Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

Yorum: Cazibe Merkezi programları kapsamında 4. ve 5. Bölgede yer alan illerin Organize Sanayi Bölgesi içindeki yatırımlar Cazibe Merkezleri kapsamında 6. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır.

MADDE 3- Aynı Kararın 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 23/A- (1) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanır.

(2) Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;

  1. a) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,
  2. b) 6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden, yararlanır.

(3) Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden yararlanır.”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABILECEK SEKTÖRLERINE ILIŞKIN SEKTÖR NUMARALARİ” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bentler ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“g) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
EK-2 A

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
 

4

 

17

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)DİPNOT 8: Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL  

500 Bin TL

EK-4 İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç)konularında modernizasyon yatırımları dışındaki  yatırımlar.

ğ) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.”

 

Yorum: 4. ve 5. Bölgede yapılacak bu yatırımlar bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

“13- Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.”

 

MADDE 5– Aynı Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARİ” başlıklı tablosunun 23 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2927      Silah ve Mühimmat İmalatı

Değişiklik Öncesi;

2927      Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç)

 

Yorum: Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları da 4. Bölge Destekleri kapsamına alınmıştır.

 

MADDE 6- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

  1. a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABILECEK SEKTÖRLERİNE ILIŞKIN SEKTÖR NUMARALARİ” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Bu yazıyı paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın