Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile YYS denetimlerinin usulü belirlenmiş oldu. Tebliğin içeriği ana başlıkları ile şöyledir:

Yayımlanan bu tebliğ ile, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu çerçevede tebliğde belirtilen önemli maddeler, aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

  • Tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri izleme faaliyetine tabidir. Ancak, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları anılan maddeye tabi olma koşullarını ve sertifika kapsamında faydalandıkları izin ve/veya yetkilerin verilmesine ilişkin koşulları sağlamaya devam edip etmediklerinin belirlenmesi bakımından sınırlı olarak izleme faaliyetine tabidir.
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenir. Ayrıca; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin bu sertifika kapsamında haiz oldukları izin ve yetkilere ilişkin olarak belirtilen hususlar sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenir.
  • Sertifika kapsamında sahip olunan götürü teminat yetkisinin incelenmesi işlemi izleme faaliyeti içerisinde yer almayıp, bu yetkinin güncellenmesi işlemleri Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca yürütülür. Ayrıca; Genel Müdürlükçe ya da yetkili bölge müdürlüğünce gerekli görülen hallerde, sertifika sahibi firmalar için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler dışında da izleme faaliyeti gerçekleştirilebilir.
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin yeşil hatta işlem gören beyannameleri ile izinli alıcı/göndericilere ait transit beyannameleri, bu beyannamelerin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde yer alan Kontrol Şubelerince incelenir.
  • Yetkili bölge müdürlüklerinde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubeleri tarafından, sertifika sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanan güncel soru formunun süresi içerisinde ibraz edilip edilmediği kontrol edilir. Güncel soru formunun süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda ise, sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi tarafından işlem yapılarak izleme faaliyetine başlanır. Bu durumda sertifika sahibine askıya alma işlemi ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunulur. İzleme faaliyetleri, belgelerin ibrazını müteakiben en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Yapılan inceleme neticesinde belgelerden bir kısmının ibraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik belgelerin en geç otuz iş günü içerisinde tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla üçüncü fıkrada belirtilen süre dahilinde bildirimde bulunulur.
  • İzleme kapsamındaki sertifika sahiplerince beşinci maddede belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği hususu, Bakanlık veri tabanları üzerinden yapılacak sorgular ile dosyada yer alan ve ibraz edilen belgeler üzerinden Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince kontrol edilerek Ek-1’de yer alan İzleme Değerlendirme Formunun ilgili bölümleri doldurulur. Yapılan inceleme neticesinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince bu sertifikanın verilmesine ilişkin koşullardan herhangi birinin sağlanmaya devam edilmediğinin anlaşılması halinde, Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü otuz gün süreyle askıya alınır. Bu durumda, sertifika sahibine askıya alma işlemi ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunulur.Mevcut yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe göre(14.03.2017’de yürürlüğe girmiştir) yapılır. Buna göre;
  • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yılı aşkın süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.
  • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti, üç yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.

Resmi Gazetede yayımlanan tam metin aşağıdadır: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170314.htm

Bu yazıyı paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın